Wykonawca

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie obsługi procesu pozyskiwania zamówień publicznych.

Proponujemy Państwu profesjonalne wsparcie w szczególności w następujących obszarach:

  1. Przygotowanie lub weryfikacja ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, pomoc w sporządzeniu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
  2. Analiza dokumentów przetargowych sporządzonych przez zamawiającego, przygotowywanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.
  3. Wsparcie w przygotowaniu odpowiedzi na wezwania zamawiającego, przygotowywanie wszystkich innych bieżących pism w postępowaniu.
  4. Obsługa procesu odwoławczego, w tym przygotowanie odwołania, przystąpień do odwołania oraz reprezentowanie wykonawcy w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą.
  5. Opracowanie ekspertyz lub opinii prawnych z zakresu zamówień publicznych.
  6. Bieżące doradztwo i konsulting z zakresu zamówień publicznych.
  7. Prowadzenie szkoleń wewnętrznych.