Zamawiający

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie obsługi procesu udzielania zamówień publicznych.

Proponujemy Państwu profesjonalne wsparcie w szczególności w następujących obszarach:

  1. Bieżąca i kompleksowa obsługa postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przygotowanie lub opiniowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeń do Dziennika Urzędowego UE lub Biuletynu Zamówień Publicznych, zaproszeń do udziału w postępowaniu, przygotowanie odpowiedzi na zapytania wykonawców, wezwań kierowanych do wykonawców, przygotowanie uzasadnienia faktycznego i prawnego odrzucenia oferty, wykluczenia wykonawców czy unieważnienia postępowania, bieżące konsultacje w zakresie wszystkich innych zagadnień związanych z prowadzeniem postępowania.
  2. Obsługa procesu odwoławczego, w tym analiza wniesionego odwołania, przygotowanie wezwań do przystąpienia do odwołania, odpowiedzi na odwołania, a także reprezentowanie zamawiającego w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą.
  3. Opracowanie ekspertyz lub opinii prawnych z zakresu zamówień publicznych.
  4. Przygotowanie wewnętrznych regulacji dotyczących zamówień publicznych oraz zamówień poniżej progów stosowania ustawy PZP.
  5. Bieżące doradztwo i konsulting z zakresu zamówień publicznych.
  6. Prowadzenie szkoleń wewnętrznych.