Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/obgc/domains/zamowienia.org.pl/public_html/wp-content/themes/sympagrid/pukka/framework/php/pukka.theme.class.php on line 558
Zamówienia publiczne | Sektor energetyczny
Aktualności2016-11-17

Podmiotowe kryterium oceny ofert

Redaktorzy Portalu we wcześniejszym artykule analizowali tematykę kosztu jako kryterium oceny ofert z uwzględnieniem nowelizacji ustawy Prawo zamówień »

Aktualności2016-11-03

Procedura odwrócona oceny wykonawcy

Nowelizacją z dnia 22 czerwca 2016 r. wprowadzona została nowa możliwość dokonywania oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału »

Aktualności2016-10-06

W&W patronem konferencji „Państwo a gospodarka”

Kancelaria Wawrzynowicz & Wspólnicy została patronem medialnym konferencji „Państwo a gospodarka. Prawne mechanizmy innowacji w gospodarce” organizowanej przez »

Aktualności2016-09-29

Koszt jako kryterium oceny ofert

Kryteria oceny ofert były już przedmiotem analizy redaktorów Portalu, jednak nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych spowodowała konieczność podjęcia »

Aktualności2016-09-22

Wytyczne UZP dotyczące kwalifikacji podmiotowej wykonawców

Jedną z ważniejszych zmian wprowadzonych ostatnią nowelizacją ustawy PZP, której celem jest zmniejszenie formalnych obowiązków stawianych wykonawcom, jest »

Aktualności2016-09-07

Zamówienia sektorowe w liczbach – dane ze sprawozdania UZP za 2015 r.

Dnia 25 lipca 2016 r. Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2015 r. Jak wskazano w Sprawozdaniu, w zeszłym roku zamawiający udzielający zamówień sektorowych stanowili 1,76% ogółu zamawiających, którzy złożyli roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach zgodnie z art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych. W roku 2015 na »

Aktualności2016-08-31

Zamówienia sektorowe po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Najnowsza nowelizacja Prawa zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 r. (a o której mowa była »

Aktualności2016-08-19

Wytyczne UZP dotyczące podziału zamówienia na części i uzasadnienia odstąpienia od dokonania takiego podziału

W dniu 28 lipca 2016 r. Prezes UZP opublikował na stronie internetowej UZP pytania i odpowiedzi dotyczące nowelizacji »

Aktualności2016-08-11

Przepisy wykonawcze do znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych już obowiązują

We wcześniejszym artykule pisaliśmy o projektowanych przepisach wykonawczych do ustawy PZP. Proces legislacyjny przebiegł bardzo szybko i przepisy te »

Przesłanki odrzucenia oferty po nowelizacji Prawa zamówień publicznych

28 lipca 2016 r. weszła w życie większość postanowień ustawy nowelizującej Prawo zamówień publicznych, o której pisaliśmy już wcześniej m.in. w artykule omawiającym wprowadzane zmiany. W ramach wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady – Dyrektywy klasycznej, tzn. dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych oraz Dyrektywy »

Aktualności2016-07-22

Projektowane przepisy wykonawcze do znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2016 r., poz. 1020, opublikowana została nowelizacja PZP, tzn. »

Aktualności2016-07-07

Istotna zmiana umowy w zamówieniach publicznych – nowelizacja, orzecznictwo i opinia UZP

Instytucja niedozwolonej zmiany umowy w prawie zamówień publicznych została już omówiona w artykule opublikowanym na Portalu Zamowienia.org.pl w »

Niedozwolona zmiana umowy w sprawie zamówień publicznych – orzecznictwo i doktryna

Po dokonaniu oceny ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich – zamawiający zawiera z wybranym wykonawcą umowę o zamówienie publiczne. Co do zasady, zgodnie z art. 144 PZP, zmiana umowy w sprawie zamówień publicznych jest zakazana pod rygorem unieważnienia (przy czym unieważnienie dotyczy jedynie takiej nieuprawnionej zmiany, a nie całej umowy). Ustawodawca przewidział jednak dwa wyjątki »

Aktualności2016-06-13

Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)

W dniu 5 stycznia 2016 r. Komisja Europejska wydała Rozporządzenie wykonawcze nr 2016/7 ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego »

Projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych – przyjęty przez Sejm

W dniu 13 maja 2016 r. Sejm, po trzecim czytaniu, przyjął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw, kierując go następnie do dalszych prac w Senacie. Przypominamy w związku z tym o kluczowych zmianach, które przyniesie znowelizowana PZP: Najważniejsze zmiany wynikające z wdrożenia Dyrektyw klasycznej 2014/24/UE oraz sektorowej »