Aktualności2019-01-22

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 Ministerstwo Energii przedstawiło do konsultacji projekt dokumentu „Krajowy plan »

Aktualności2019-01-15

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu – kryteria wyboru projektów

Trwają konsultacje publiczne dotyczące Projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze »

Aktualności2019-01-07

Nowe Prawo zamówień publicznych 2019

Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, w II kwartale 2019 roku Rada Ministrów planuje »

Energetyka2018-11-23

Polityka energetyczna Polski 2040

Ministerstwo Energii przedłożyło dziś do konsultacji projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040). W Polityce przedstawiono 8 kierunków rozwoju polskiej energetyki: optymalne wykorzystanie własnych zasobów energetycznych, rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej, dywersyfikacja dostaw gazu i ropy oraz rozbudowa infrastruktury sieciowej, rozwój rynków energii, wdrożenie energetyki jądrowej, rozwój odnawialnych źródeł energii, rozwój ciepłownictwa »

Energetyka2018-11-16

World Energy Outlook 2018

13 listopada bieżącego roku został opublikowany World Energy Outlook (WEO) przygotowany przez Międzynarodową Agencję Energii (MAE) – długoterminowa analiza »

Energetyka2018-10-19

Przedsiębiorstwa energetyczne częścią krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

Zaledwie po 14 dniach od dnia ogłoszenia, czyli 28 sierpnia 2018 r., weszła w życie Ustawa o krajowym »

Zamówienia w praktyce2018-09-19

Podział zamówienia na części – obowiązek czy uprawnienie zamawiającego? Najnowsze orzecznictwo

Art. 36 aa ust. 1 ustawy PZP wprowadzony nowelizacją z dnia 22 czerwca 2016 r. stanowi, że zamawiający może podzielić zamówienie na części. Zgodnie natomiast z art. 96 ust. 1 pkt 11 PZP w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza protokół, zawierający m.in. powody niedokonania podziału zamówienia na części. Regulacja ta jest transpozycją »

Energetyka2018-09-12

Nowelizacja rozporządzenia systemowego gazowego – sprzedaż awaryjna

Dnia 11 września 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie »

Zamówienia w praktyce2018-09-05

Zmiana terminu wejścia w życie pełnej elektronizacji zamówień publicznych

W dniu 22 sierpnia 2018 r., Dz.U. poz. 1603, opublikowana została ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Podstawowym celem najnowszej zmiany przepisów w zakresie zamówień publicznych jest przesunięcie w czasie obowiązku elektronizacji zamówień – jednak »

Energetyka2018-08-16

Nowelizacja Ustawy o odpadach – nowe wyzwania także dla sektora energetycznego?

26 lipca 2018 roku Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Ma być »

Zamówienia w praktyce2018-05-21

Projektowana ustawa o jawności życia publicznego a PZP

Szeroko komentowany projekt ustawy o jawności życia publicznego nadal znajduje się na etapie prac rządowych, mimo planów wejścia w życie z początkiem marca 2018 r. nie trafił jeszcze do porządku prac sejmowych. Obecny projekt obejmuje m.in. regulację statusu sygnalisty, znaczne rozszerzenie kręgu osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych, a także ograniczenie możliwości wykonywania dodatkowych odpłatnych »

Zamówienia w praktyce2018-04-05

Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych a Rozporządzenie RODO

W artykule „Nowe obowiązki administratorów danych osobowych w świetle Rozporządzenia RODO” omówione zostały obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie RODO), które wejdzie »

Zamówienia współfinansowane z UE2018-01-09

Taryfikator korekt finansowych – część 3: korekty w wysokości 10% i 5%

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień wartość korekty finansowej może zostać obniżona, jeżeli anulowanie całości współfinansowania UE lub całości wydatków kwalifikowalnych jest niewspółmierne do charakteru i wagi nieprawidłowości indywidualnej, w szczególności w przypadku »

Aktualności2017-12-21

Nowe obowiązki administratorów danych osobowych w świetle Rozporządzenia RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego Rozporządzeniem RODO), na administratorach danych osobowych spoczywać »

Energetyka2017-12-08

Nowe obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w projekcie ustawy o elektromobilności

W związku z zakończeniem konsultacji publicznych projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, opublikowano nową wersję projektu tej »