Zamówienia w praktyce2017-01-10

Konsekwencje nieskierowania przez wykonawcę wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ na etapie postępowania

W zamówieniach publicznych w wielu sytuacjach obowiązuje zasada, że wszelkie wątpliwości w postępowaniu powinny być interpretowane na korzyść »

Zamówienia w praktyce2016-11-17

Podmiotowe kryterium oceny ofert

Zgodnie z podstawową dla udzielania zamówień normą wyrażoną w art. 91 ust. 3 ustawy Pzp kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, … »

Zamówienia w praktyce2016-11-03

Procedura odwrócona oceny wykonawcy

Nowelizacją z dnia 22 czerwca 2016 r. wprowadzona została nowa możliwość dokonywania oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego … »

Aktualności2016-10-06

W&W patronem konferencji „Państwo a gospodarka”

Kancelaria Wawrzynowicz & Wspólnicy została patronem medialnym konferencji „Państwo a gospodarka. Prawne mechanizmy innowacji w gospodarce” organizowanej przez Katedrę Publicznego Prawa Gospodarczego oraz Koło Publicznego Prawa Gospodarczego UMK w Toruniu „Państwo a gospodarka” to cykl konferencji naukowych organizowanych od 2012 przez Katedrę Publicznego Prawa Gospodarczego oraz … »

Zamówienia w praktyce2016-09-29

Koszt jako kryterium oceny ofert

Zgodnie ze znowelizowanym art. 91 ustawy PZP, kryteriami oceny ofert są co do zasady cena … »

Zamówienia w praktyce2016-09-22

Wytyczne UZP dotyczące kwalifikacji podmiotowej wykonawców

Jedną z ważniejszych zmian wprowadzonych ostatnią nowelizacją ustawy PZP, której celem jest zmniejszenie formalnych obowiązków stawianych wykonawcom, jest wprowadzenie zasady, że wraz z ofertą (lub odpowiednio wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) wykonawca składa jedynie albo jednolity europejski dokument zamówienia (dla zamówień powyżej progów unijnych), albo odpowiednie oświadczenie … »

Zamówienia w praktyce2016-09-07

Zamówienia sektorowe w liczbach – dane ze sprawozdania UZP za 2015 r.

Dnia 25 lipca 2016 r. Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2015 r. Jak wskazano w Sprawozdaniu, w zeszłym roku zamawiający udzielający zamówień sektorowych stanowili 1,76% ogółu zamawiających, którzy złożyli roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach zgodnie z art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych. W roku 2015 na »

Zamówienia w praktyce2016-08-31

Zamówienia sektorowe po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Najnowsza nowelizacja Prawa zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 r. (a o której mowa była »

Zamówienia w praktyce2016-08-19

Wytyczne UZP dotyczące podziału zamówienia na części i uzasadnienia odstąpienia od dokonania takiego podziału

W dniu 28 lipca 2016 r. Prezes UZP opublikował na stronie internetowej UZP pytania i odpowiedzi dotyczące nowelizacji »

Zamówienia w praktyce2016-08-11

Przepisy wykonawcze do znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych już obowiązują

We wcześniejszym artykule pisaliśmy o projektowanych przepisach wykonawczych do ustawy PZP. Proces legislacyjny przebiegł bardzo szybko i przepisy te »

Zamówienia w praktyce2016-08-08

Przesłanki odrzucenia oferty po nowelizacji Prawa zamówień publicznych

28 lipca 2016 r. weszła w życie większość postanowień ustawy nowelizującej Prawo zamówień publicznych, o której pisaliśmy już »

Zamówienia w praktyce2016-07-22

Projektowane przepisy wykonawcze do znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2016 r., poz. 1020, opublikowana została nowelizacja PZP, tzn. »

Orzecznictwo2016-07-07

Istotna zmiana umowy w zamówieniach publicznych – nowelizacja, orzecznictwo i opinia UZP

Instytucja niedozwolonej zmiany umowy w prawie zamówień publicznych została już omówiona w artykule opublikowanym na Portalu Zamowienia.org.pl w »

Orzecznictwo2016-06-24

Niedozwolona zmiana umowy w sprawie zamówień publicznych – orzecznictwo i doktryna

Po dokonaniu oceny ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich – zamawiający zawiera z wybranym wykonawcą umowę o zamówienie »