Orzecznictwo

Orzecznictwo

Zamówienia w praktyce2024-03-29

Obowiązki dowodowe odwołującego a zmiana terminu składania ofert

W jednym z niedawnych wyroków Krajowa Izba Odwoławcza (KIO, Izba) o sygn. akt KIO 3761/2023 (Wyrok) zajęła stanowisko »

Orzecznictwo2024-02-27

Wzywanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny

Art. 224 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. »

Zamówienia w praktyce2023-12-28

Wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia

Przesłanki fakultatywnego wykluczenia wykonawców z postępowania zostały wskazane w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 11 września »

Orzecznictwo2023-10-09

Wadliwe określenie łącznej wysokości kar umownych w umowie w sprawie zamówienia publicznego

Elementy umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały wskazane jako katalog otwarty, poprzez użycie sformułowania „w szczególności” w art. »

Orzecznictwo2023-09-20

Zakaz konkretyzowania oraz zmiany zakresu zobowiązania po upływie terminu składania ofert

Zasady poprawiania ofert przez zamawiającego określone zostały w art. 223 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo »

Zamówienia w praktyce2023-08-14

Unieważnienie postępowania – istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć

Wszelkie przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego muszą być interpretowane ściśle, nie można stosować wobec nich wykładni »

Zamówienia w praktyce2023-07-25

Możliwość ustalania wartości prac na innej podstawie niż wynagrodzenie zapłacone wykonawcy

W swoim kolejnym wyroku KIO zajęła się oceną możliwości ustalania wartości prac na innej podstawie niż wynagrodzenie zapłacone wykonawcy w oparciu o wystawione faktury VAT. »

Zamówienia w praktyce2023-06-20

Granice swobody zamawiającego w określeniu oczekiwań dotyczących przedmiotu zamówienia, jego cech i funkcjonalności

W jednym z niedawnych orzeczeń Krajowa Izba Odwoławcza ponownie stanęła przed koniecznością odpowiedzi na pytanie: „Jak dalece precyzyjnie »

Orzecznictwo2021-08-09

Zasada jawności postępowania i możliwość zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorcy – nowe orzecznictwo

Dnia 29 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok w postępowaniu odwoławczym w sprawie o sygn. akt »

Portal Zamówienia.org.pl

Na Portalu Zamówienia.org.pl publikowane są artykuły dotyczące wykorzystania w praktyce przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, najważniejszych zmian w przepisach regulujących procedury udzielania tych zamówień, zagadnień związanych z zamówieniami sektorowymi oraz ciekawych orzeczeń dotyczących szeroko pojętej tematyki udzielania zamówień przez zamawiających w rozumieniu ustawy PZP.

Portal tworzony jest przez prawników kancelarii Wawrzynowicz i Wspólnicy sp.k., jednej z wiodących polskich kancelarii zajmujących się doradztwem prawnym na rzecz przedsiębiorców działających w regulowanych sektorach gospodarki. Zespół Wawrzynowicz i Wspólnicy od wielu lat pracuje na rzecz zamawiających udzielających zamówień sektorowych (w szczególności związanych z projektami infrastrukturalnymi), jak i zamawiających klasycznych.