Orzecznictwo

Orzecznictwo

Orzecznictwo2023-09-20

Zakaz konkretyzowania oraz zmiany zakresu zobowiązania po upływie terminu składania ofert

Zasady poprawiania ofert przez zamawiającego określone zostały w art. 223 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo »

Zamówienia w praktyce2023-08-14

Unieważnienie postępowania – istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć

Wszelkie przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego muszą być interpretowane ściśle, nie można stosować wobec nich wykładni »

Zamówienia w praktyce2023-07-25

Możliwość ustalania wartości prac na innej podstawie niż wynagrodzenie zapłacone wykonawcy

W swoim kolejnym wyroku KIO zajęła się oceną możliwości ustalania wartości prac na innej podstawie niż wynagrodzenie zapłacone wykonawcy w oparciu o wystawione faktury VAT. »

Zamówienia w praktyce2023-06-20

Granice swobody zamawiającego w określeniu oczekiwań dotyczących przedmiotu zamówienia, jego cech i funkcjonalności

W jednym z niedawnych orzeczeń Krajowa Izba Odwoławcza ponownie stanęła przed koniecznością odpowiedzi na pytanie: „Jak dalece precyzyjnie »

Orzecznictwo2021-08-09

Zasada jawności postępowania i możliwość zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorcy – nowe orzecznictwo

Dnia 29 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok w postępowaniu odwoławczym w sprawie o sygn. akt »

Orzecznictwo2021-07-19

Proporcjonalność warunków udziału w postępowaniu – nowe orzecznictwo

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 marca 2021 r. o sygn. akt KIO 356/21 Omówiony poniżej wyrok »

Orzecznictwo2021-04-13

Termin na złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SWZ

W ustawie z dnia 11 września 2019 r. – nowym Prawie zamówień publicznych (nPZP) zmieniono nazwę  „specyfikacji istotnych »

Zamówienia w praktyce2020-03-04

Podmiotowa weryfikacja zdolności wykonawców ubiegających się udzielenie zamówienia publicznego w świetle orzecznictwa KIO

Zamawiający na każdym etapie postępowania może uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności do realizacji zamówienia, jeżeli stwierdzi, »

Zamówienia w praktyce2020-02-06

Tajemnica przedsiębiorstwa – aktualne stanowisko KIO w odniesieniu do zastrzegania poszczególnych rodzajów dokumentów

W artykule „Tajemnica przedsiębiorstwa w najnowszym orzecznictwie – kiedy jej zastrzeżenie jest dokonane prawidłowo?” (https://zamowienia.org.pl/tajemnica-przedsiebiorstwa-w-najnowszym-orzecznictwie-kiedy-jej-zastrzezenie-jest-dokonane-prawidlowo/ ) omówione zostały »

Zamówienia w praktyce2020-01-31

Tajemnica przedsiębiorstwa w najnowszym orzecznictwie – kiedy jej zastrzeżenie jest dokonane prawidłowo?

Zasada jawności postępowania jest jedną z podstawowych zasad udzielania zamówień (art. 8 ust. 1 PZP) i może doznać »

Portal Zamówienia.org.pl

Na Portalu Zamówienia.org.pl publikowane są artykuły dotyczące wykorzystania w praktyce przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, najważniejszych zmian w przepisach regulujących procedury udzielania tych zamówień, zagadnień związanych z zamówieniami sektorowymi oraz ciekawych orzeczeń dotyczących szeroko pojętej tematyki udzielania zamówień przez zamawiających w rozumieniu ustawy PZP.

Portal tworzony jest przez prawników kancelarii Wawrzynowicz i Wspólnicy sp.k., jednej z wiodących polskich kancelarii zajmujących się doradztwem prawnym na rzecz przedsiębiorców działających w regulowanych sektorach gospodarki. Zespół Wawrzynowicz i Wspólnicy od wielu lat pracuje na rzecz zamawiających udzielających zamówień sektorowych (w szczególności związanych z projektami infrastrukturalnymi), jak i zamawiających klasycznych.