Zamówienia w praktyce2024-06-03

Warunki udziału w postępowaniu a naruszenie zasady proporcjonalności

Zgodnie z art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. »

Zamówienia współfinansowane z UE2024-04-26

18 marca 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowany został projekt ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień »

Zamówienia w praktyce2024-03-29

Obowiązki dowodowe odwołującego a zmiana terminu składania ofert

W jednym z niedawnych wyroków Krajowa Izba Odwoławcza (KIO, Izba) o sygn. akt KIO 3761/2023 (Wyrok) zajęła stanowisko »

Orzecznictwo2024-02-27

Wzywanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny

Art. 224 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. »

Zamówienia w praktyce2023-12-28

Wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia

Przesłanki fakultatywnego wykluczenia wykonawców z postępowania zostały wskazane w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 11 września »

Orzecznictwo2023-10-09

Wadliwe określenie łącznej wysokości kar umownych w umowie w sprawie zamówienia publicznego

Elementy umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały wskazane jako katalog otwarty, poprzez użycie sformułowania „w szczególności” w art. »

Orzecznictwo2023-09-20

Zakaz konkretyzowania oraz zmiany zakresu zobowiązania po upływie terminu składania ofert

Zasady poprawiania ofert przez zamawiającego określone zostały w art. 223 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo »

Zamówienia w praktyce2023-08-14

Unieważnienie postępowania – istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć

Wszelkie przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego muszą być interpretowane ściśle, nie można stosować wobec nich wykładni »

Zamówienia w praktyce2023-07-25

Możliwość ustalania wartości prac na innej podstawie niż wynagrodzenie zapłacone wykonawcy

W swoim kolejnym wyroku KIO zajęła się oceną możliwości ustalania wartości prac na innej podstawie niż wynagrodzenie zapłacone wykonawcy w oparciu o wystawione faktury VAT. »

Zamówienia w praktyce2023-07-04

Dopuszczalność przedłożenia przez wykonawcę elektronicznego zaświadczenia wydanego przez e-urząd skarbowy

Ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej: „PZP”), w art. 109 ust. 1 przewiduje katalog przesłanek fakultatywnych umożliwiających zamawiającemu wykluczenie »

Zamówienia w praktyce2023-06-20

Granice swobody zamawiającego w określeniu oczekiwań dotyczących przedmiotu zamówienia, jego cech i funkcjonalności

W jednym z niedawnych orzeczeń Krajowa Izba Odwoławcza ponownie stanęła przed koniecznością odpowiedzi na pytanie: „Jak dalece precyzyjnie »

Aktualności2023-06-07

Konferencja „Mediacja w sporach o zamówienia publiczne”

Z wielką przyjemnością informujemy, że Portal Zamówienia.org.pl objął patronatem medialnym Konferencję „Mediacja w sporach o zamówienia publiczne”. Konferencja »

Zamówienia w praktyce2023-01-13

Plan postępowań w Prawie zamówień publicznych

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej PZP) reguluje kwestię planu postępowań o udzielenie »

Aktualności2022-09-21

Kongres Nowej Mobilności 2022

W dniach 12-14 września 2022 r. odbyła się w Łodzi 3. edycja Kongresu Nowej Mobilności – jednego z »