Zamówienia w praktyce2021-10-08

Oświadczenia załączane do oferty i wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Większość dokumentów w postępowaniu składana jest dopiero w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej »

Aktualności2021-09-14

Odrębności postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne w trybie podstawowym

Progi unijne stanowią minimalne wartości zamówienia, dla których stosuje się przepisy dotyczące zamówień klasycznych o wartości równej lub »

Zamówienia w praktyce2021-09-01

Wyłączenie osób z wykonywania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych

W przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (PZP) wprowadzone zostały nowe zasady składania »

Zamówienia w praktyce2021-08-17

Zielone zamówienia publiczne w nowym Prawie zamówień publicznych

Potrzeba ochrony klimatu w coraz większym stopniu wpływa na działania władz publicznych. Pod wpływem prawodawstwa unijnego, ustawodawca postanowił »

Orzecznictwo2021-08-09

Zasada jawności postępowania i możliwość zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorcy – nowe orzecznictwo

Dnia 29 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok w postępowaniu odwoławczym w sprawie o sygn. akt »

Zamówienia w praktyce2021-08-02

Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej składaną przez miniPortal / ePUAP

Opinia UZP na gruncie nowego Prawa zamówień publicznych Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych Z dniem 1 stycznia »

Orzecznictwo2021-07-19

Proporcjonalność warunków udziału w postępowaniu – nowe orzecznictwo

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 marca 2021 r. o sygn. akt KIO 356/21 Omówiony poniżej wyrok »

Aktualności2021-06-22

Forum Ciepła i Gazu – 22-24 czerwca 2021 r.

Adam Wawrzynowicz, wspólnik zarządzający W&W przedstawi referat na Forum Ciepła i Gazu zorganizowanym przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. »

Energetyka2021-05-21

Energy Week: 24-28 maja 2021 r.

Serdecznie zapraszamy na Energy Week 2021 – wydarzenie organizowane przez Studenckie Koło Naukowe Energetyki przy Szkole Głównej Handlowej »

Zamówienia w praktyce2021-05-14

Polubowne rozwiązywanie sporów w zamówieniach publicznych

Ustawa – Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (PZP), która weszła w życie 1 stycznia »

Zamówienia w praktyce2021-05-07

Termin składania ofert w postępowaniach na usługi społeczne prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego

Wyjątkowy charakter usług społecznych spowodował, że na gruncie ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo »

Aktualności2021-04-30

Dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne po upływie umownego terminu wykonania zamówienia

Urząd Zamówień Publicznych (UZP) wydał opinię dotyczącą dopuszczalności zmiany umowy o zamówienie publiczne po upływie umownego terminu wykonania »

Zamówienia w praktyce2021-04-27

Stosowanie art. 15r oraz art. 15r(1) ustawy o COVID do umów o zamówienie publiczne zawieranych na gruncie poprzedniej ustawy Pzp

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID »

Orzecznictwo2021-04-13

Termin na złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SWZ

W ustawie z dnia 11 września 2019 r. – nowym Prawie zamówień publicznych (nPZP) zmieniono nazwę  „specyfikacji istotnych »

Aktualności2021-04-02

Podmiot prywatny, działający w oparciu o koncesję dotyczącą produkcji i dystrybucji energii elektrycznej jako zamawiający sektorowy

Mimo że ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (PZP) miała długie vacatio legis, »