Orzecznictwo2023-10-09

Wadliwe określenie łącznej wysokości kar umownych w umowie w sprawie zamówienia publicznego

Elementy umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały wskazane jako katalog otwarty, poprzez użycie sformułowania „w szczególności” w art. »

Orzecznictwo2023-09-20

Zakaz konkretyzowania oraz zmiany zakresu zobowiązania po upływie terminu składania ofert

Zasady poprawiania ofert przez zamawiającego określone zostały w art. 223 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo »

Zamówienia w praktyce2023-08-14

Unieważnienie postępowania – istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć

Wszelkie przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego muszą być interpretowane ściśle, nie można stosować wobec nich wykładni »

Zamówienia w praktyce2023-07-25

Możliwość ustalania wartości prac na innej podstawie niż wynagrodzenie zapłacone wykonawcy

W swoim kolejnym wyroku KIO zajęła się oceną możliwości ustalania wartości prac na innej podstawie niż wynagrodzenie zapłacone wykonawcy w oparciu o wystawione faktury VAT. »

Zamówienia w praktyce2023-07-04

Dopuszczalność przedłożenia przez wykonawcę elektronicznego zaświadczenia wydanego przez e-urząd skarbowy

Ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej: „PZP”), w art. 109 ust. 1 przewiduje katalog przesłanek fakultatywnych umożliwiających zamawiającemu wykluczenie »

Zamówienia w praktyce2023-06-20

Granice swobody zamawiającego w określeniu oczekiwań dotyczących przedmiotu zamówienia, jego cech i funkcjonalności

W jednym z niedawnych orzeczeń Krajowa Izba Odwoławcza ponownie stanęła przed koniecznością odpowiedzi na pytanie: „Jak dalece precyzyjnie »

Aktualności2023-06-07

Konferencja „Mediacja w sporach o zamówienia publiczne”

Z wielką przyjemnością informujemy, że Portal Zamówienia.org.pl objął patronatem medialnym Konferencję „Mediacja w sporach o zamówienia publiczne”. Konferencja »

Zamówienia w praktyce2023-01-13

Plan postępowań w Prawie zamówień publicznych

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej PZP) reguluje kwestię planu postępowań o udzielenie »

Aktualności2022-09-21

Kongres Nowej Mobilności 2022

W dniach 12-14 września 2022 r. odbyła się w Łodzi 3. edycja Kongresu Nowej Mobilności – jednego z »

Aktualności2022-08-30

Portal Zamówienia.org.pl patronem medialnym Kongresu Nowej Mobilności 2022

Z wielką przyjemnością informujemy, że Portal Zamówienia.org.pl objął patronatem medialnym Kongres Nowej Mobilności 2022. Wydarzenie organizowane jest przez »

Zamówienia w praktyce2022-07-08

Katalog klauzul abuzywnych w Prawie Zamówień Publicznych

Regulacja obejmująca katalog klauzul abuzywnych została wprowadzona ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (PZP) »

Zamówienia w praktyce2022-03-30

Etapy prowadzenia postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji i w trybie podstawowym z negocjacjami

Ustawa z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (PZP) wprowadziła dla postępowań o udzielenie zamówienia klasycznego »

Aktualności2022-02-08

Klauzula waloryzacyjna jako obligatoryjny element umowy

Klauzula waloryzacyjna jako obligatoryjny element umowy w sprawie zamówienia publicznego została uregulowana w art. 439 ustawy z dnia »

Zamówienia w praktyce2021-10-08

Oświadczenia załączane do oferty i wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Większość dokumentów w postępowaniu składana jest dopiero w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej »

Aktualności2021-09-14

Odrębności postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne w trybie podstawowym

Progi unijne stanowią minimalne wartości zamówienia, dla których stosuje się przepisy dotyczące zamówień klasycznych o wartości równej lub »